Khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

Từ ngày 24 - 28/4/2023, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với một số đơn vị tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long An tổ chức làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Thực hiện việc đánh giá trình độ và năng lực công nghệ theo Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và công nghệ, từ ngày 24 - 28/4/2023, Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ đã phối hợp với một số đơn vị tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An tổ chức làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nắm bắt và đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp thuộc các ngành chủ lực của tỉnh làm cơ sở cho việc tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai chính sách, chiến lược hỗ trợ nâng cao trình độ và năng lực công nghệ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trong chuyến khảo sát tại doanh nghiệp, đoàn khảo sát đã làm việc tại 17 doanh nghiệp trong các lĩnh vực: sản xuất kim loại; cao su và plastic; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; hóa chất, đồng thời nắm bắt thực trạng và nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh khảo sát thực tế tại doanh nghiệp

Thông qua các số liệu thu thập được, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá là cơ sở đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến chế tạo trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng thời hỗ trợ xây dựng lộ trình ứng dụng và đổi mới công nghệ sản xuất cho một số doanh nghiệp điển hình, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ - Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ