Tư vấn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ

Tư vấn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ

Việc đánh giá trình độ và và năng lực công nghệ giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ mình hơn. Qua đó sẽ có những định hướng cụ thể để đổi mới, tiếp nhận công nghệ hiệu quả hơn. 

Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá trình độ năng lực công nghệ.