Về chúng tôi

Chức năng và Nhiệm vụ

Trung tâm Hỗ trợ Chuyển giao Công nghệ có chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ liên quan đến dịch vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

1. Thực hiện các hoạt động nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ quản lý khoa học và công nghệ.

2. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ; đầu mối và hỗ trợ hình thành, vận hành, duy trì các điểm kết nối cung cầu công nghệ; hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp với tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại địa phương.

3. Tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu công nghệ, hoạt động đổi mới công nghệ; phát triển và cung cấp chuyên gia công nghệ, kỹ thuật để quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.

4. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu công nghệ.

5. Tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ phổ biến nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất.

 

Dự án:

- Kết nối cung cầu công nghệ quốc gia 2011-2020 (Thuộc Chương trình phát triển thị trường công nghệ quốc gia đến năm 2020)

- Thúc đẩy Chuyển giao Công nghệ giữa Việt Nam và Lào 2017 - 2018