Tư vấn chuyển giao, ứng dụng và Đổi mới công nghệ

Tư vấn chuyển giao, ứng dụng và Đổi mới công nghệ

Việc chuyển giao công nghệ gồm rất nhiều bước và thời gian có thể khiến nản lòng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trung tâm Hỗ trợ chuyển giao công nghệ có dịch vụ hỗ trợ các bên trong việc lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.